Cựu học sinh

Khu vực dành cho các bạn đã rời mái trường Marie Curie

Trước năm 1975

Lưu ý khi tham gia box niên khóa:

1. Vui lòng để lại thông tin cá nhân như tên tuổi, lớp, niên khóa,điện thoại, email, địa chỉ, ... để các bạn khác có thể liên lạc với bạn khi nhìn thấy những thông tin trên.

2. Gửi những thông tin, hình ảnh, kỷ niệm của bạn lên diễn đàn để diễn đàn lưu trữ cũng như thống kê lại nguồn dữ liệu về học sinh và trường Marie Curie. Nếu bạn không biết thao tác trong diễn đàn thì có thể gửi tư liệu về email : [email protected]
Threads
28
Bài viết
55
Threads
28
Bài viết
55

Niên khóa 1975-1978

Lưu ý khi tham gia box niên khóa:

1. Vui lòng để lại thông tin cá nhân như tên tuổi, lớp, niên khóa,điện thoại, email, địa chỉ, ... để các bạn khác có thể liên lạc với bạn khi nhìn thấy những thông tin trên.

2. Gửi những thông tin, hình ảnh, kỷ niệm của bạn lên diễn đàn để diễn đàn lưu trữ cũng như thống kê lại nguồn dữ liệu về học sinh và trường Marie Curie. Nếu bạn không biết thao tác trong diễn đàn thì có thể gửi tư liệu về email : [email protected]
Threads
20
Bài viết
121
Threads
20
Bài viết
121

Niên khóa 1976-1979

Lưu ý khi tham gia box niên khóa:

1. Vui lòng để lại thông tin cá nhân như tên tuổi, lớp, niên khóa,điện thoại, email, địa chỉ, ... để các bạn khác có thể liên lạc với bạn khi nhìn thấy những thông tin trên.

2. Gửi những thông tin, hình ảnh, kỷ niệm của bạn lên diễn đàn để diễn đàn lưu trữ cũng như thống kê lại nguồn dữ liệu về học sinh và trường Marie Curie. Nếu bạn không biết thao tác trong diễn đàn thì có thể gửi tư liệu về email : [email protected]
Threads
3
Bài viết
5
Threads
3
Bài viết
5

Niên khóa 1977-1980

Threads
1
Bài viết
1
Threads
1
Bài viết
1

Niên khóa 1978-1981

Threads
4
Bài viết
6
Threads
4
Bài viết
6

Niên khóa 1979-1982

Threads
9
Bài viết
15
Threads
9
Bài viết
15

Niên khóa 1980-1983

Threads
4
Bài viết
16
Threads
4
Bài viết
16

Niên khóa 1982-1985

Threads
5
Bài viết
10
Threads
5
Bài viết
10

Niên khóa 1983-1986

Threads
3
Bài viết
3
Threads
3
Bài viết
3

Niên khóa 1984-1987

Threads
1
Bài viết
1
Threads
1
Bài viết
1

Niên khóa 1985-1988

Threads
3
Bài viết
5
Threads
3
Bài viết
5

Niên khóa 1986-1989

Threads
4
Bài viết
6
Threads
4
Bài viết
6

Niên khóa 1987-1990

Threads
3
Bài viết
8
Threads
3
Bài viết
8

Niên khóa 1988-1991

Threads
5
Bài viết
7
Threads
5
Bài viết
7

Niên khóa 1989-1992

Threads
2
Bài viết
4
Threads
2
Bài viết
4

Niên khóa 1990-1993

Threads
4
Bài viết
5
Threads
4
Bài viết
5

Niên khóa 1991-1994

Threads
6
Bài viết
14
Threads
6
Bài viết
14

Niên khóa 1992-1995

Threads
3
Bài viết
11
Threads
3
Bài viết
11

Niên khóa 1993-1996

Threads
16
Bài viết
39
Threads
16
Bài viết
39

Niên khóa 1994-1997

Threads
9
Bài viết
40
Threads
9
Bài viết
40

Niên khóa 1995-1998

Threads
12
Bài viết
72
Threads
12
Bài viết
72

Niên khóa 1996-1999

Threads
2
Bài viết
5
Threads
2
Bài viết
5

Niên khóa 1997-2000

Threads
9
Bài viết
22
Threads
9
Bài viết
22

Niên khóa 1998-2001

Threads
24
Bài viết
52
Threads
24
Bài viết
52

Niên khóa 1999-2002

Threads
7
Bài viết
54
Threads
7
Bài viết
54

Niên khóa 2001-2004

Threads
18
Bài viết
312
Threads
18
Bài viết
312

Niên khóa 2003-2006

Threads
32
Bài viết
171
Threads
32
Bài viết
171

Niên khóa 2004-2007

Threads
102
Bài viết
989
Threads
102
Bài viết
989

Niên khóa 2005-2008

Threads
95
Bài viết
1.2K
Threads
95
Bài viết
1.2K

Niên khóa 2006-2009

Threads
179
Bài viết
2.9K
Threads
179
Bài viết
2.9K

Niên khóa 2007-2010

Threads
129
Bài viết
842
Threads
129
Bài viết
842

Niên khóa 2013-2016

Threads
2
Bài viết
48
Threads
2
Bài viết
48
Top